Artikel Misi

LEDAKAN PENGINJILAN


1. Alkitab adalah firman Allah yang di ilhamkan, satu-satunya yang tidak ada kata salah dan berwibawa mutlak.

2. Hanya ada satu Allah , yang secara abadi berada di dalam tiga oknum : Bapa, Putra dan Roh Kudus.

3. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia di dalam satu oknum. Dia dilahirkan oleh seorang perawan, menjalankan hidup yang tanpa dosa, mengadakan mujizat, dan mengadakan perdamaian untuk dosa melalui pencurahan darah dan kematianNya. Dia telah di bangkitkan dari  antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan kembali secara pribadi di dalam kekuasaan dan kemuliaan.

4. Regenerasi oleh roh kudus mutlak di perlukan untuk keselamatan manusia yang terhilang dan penuh dosa.

5. Kehidupan kekal diterima melalui iman maksudnya, hanya mengandalkan Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan.

6. Roh Kudus tinggal di dalam semua orang percaya dan menjadikan mereka mampu menjalankan hidup yang saleh.

7. Orang yang selamat dan orang yang tidak selamat akan dibangkitkan dari kematian. Mereka yang diselamatkan akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal dan mereka yang tidak selamat akan dibangkitkan untuk hukuman abadi.

8. Terdapat kesatuan rohani di antara semua orang percaya sejati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus.

9. Gereja lokal merupakan landasan operasi yang telah di tetapkan Allah untuk kegiatan penginjilan di seluruh dunia.

10. Setiap orang percaya sejati memperoleh tugas dari kristus untuk memberitakan injil kepada semua mahluk dan menjadikan sekalian bangsa muridNya
                                    
                                   
By: Tim Misi GKT Jember

Map